Whatsapp Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu Yenibosna Merkez, Simetri Ofis Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:60 Kat:4-8 34197 Bahçelievler, İstanbul adresinde mukim sıfatıyla Gözen Teknoloji ve Bilişim Anonim Şirketi (“GÖZEN”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

GÖZEN ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı,
 • İletişim Bilgileriniz: E-posta, telefon numarası,
 • Diğer Bilgileriniz:

 

Talebiniz içerisinde yukarıda sayılan kişisel veriler dışında kişisel veri paylaşmanız halinde, GÖZEN tarafından işleneceğini kabul edersiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, sizlerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

AMAÇLARHUKUKİ SEBEPVERİ KATEGORİSİ
Talebinizin yanıtlanması

•   Meşru Menfaat

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Diğer Bilgiler

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından güvenli ülke listesinin açıklanmaması sebebiyle, WhatsApp uygulamasının kullanımı sebebiyle, yukarıda sayılan süreçlerde kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak yurt dışına aktarmak için KVKK’nın 9/1. maddesi uyarınca açık rızanıza ihtiyaç duymaktayız.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; meşru menfaat hukuki sebepleri uyarınca yurt içi grup şirketlerimize aktarılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Yenibosna Merkez, Simetri Ofis Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:60 Kat:4-8 34197 Bahçelievler, İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, gozenteknoloji@hs03.kep.tr  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca bize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan GÖZEN sisteminde yer alan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@gozendigital.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.